Uşaklı Pir Mehmet ve Arkadaşları Hakkındaki Karar

Karahisar beyi ile Kütahya ve Karahisar kadılarına: Uşak;tan bazı kimselerle, Göbek oğlu Memi adlı kişi haklarında tahkikat yapılıp hakları sabit olanların haklarının verilmesi hakkında.
Yazıldı.

ARKADAŞLARI

HAKKINDAKİ KARAR

 

Arz getüren Sefer’e virildi. Fî 19 Zi’l-ka‘de sene 967 (26.05.1560) Belge No: 1424 (M.D.)

Kara-hisâr begine ve Kütahya ve Kara-hisâr kadîlarına hüküm ki:

Sen ki Kütahya kadîsın; Lâzikıyye kadîsiyle mektûb gönderüp kazâ’-i Uşak’dan Pîr Mehmed ve Mustafa ve Mahmûd nâm kimesnelerün teftîşlerine hükm-i şerîf vârid olmağın gaybet itdükleri ecilden ve bunlardan gaybet itdükleri ecilden ve bunlardan gyarı Göbek-oğlı Memi nâm kimesneden şekvâ olınmağın teftîşe mübâşeret olındukda, Lâzikıyye kadîsına Antâkıyye kazâsı virilmekle teftîş olındukların arz eylemişsin. İmdi, mezkûrlarun teftîş-i âmm olmak emr idüp ve mezbûr Göbekoğlı’n ve zikr olınan üç nefer kimesneleri vezîr-i ercmend oğlum Selîm tâle bakâhu lalasına emr-i şerîfüm gönderilmişdür ki, her kandese ele getürüp tertîş içün size göndermek emrüm olmışdur. Buyurdum ki:

Geldüklerinde mezkûrlardan her kim gelüp da‘vâ-yı hakk iderse husamâyı berâber idüp bir def‘a Şer‘ile fasl olmış olmayup on beş yıl bilâ-özr terk olınan da ‘vâların ber mûceb-i Şer‘-i kavîm onat vechile hakk üzre husamâ muvâcehesinde teftîş idüp göresin; anun gibi mezkûrlarun üzerinde kimesnenün Şer‘ile hakları sâbit olursa, sâbit ü zâhir olan hakların bî-kusûr ashâb-ı hukuka alıvirüp dahı ne mikdâr kimesnenün hakkı sâbit olup alıvirildüğin ve nenün gibi mâddeler sâbit olup olduğın mufassal defter idüp bildüresin. ammâ hîn-i teftîşde tamâm hakk-ı sarîha tabi‘ olup bir cânibe meyl ü muhâbâ itmeyüp kimesneye hilâf-ı Şer‘ iş olmakdan ve hilâf-ı vâkı‘ kazıyye arz olmakdan hazer idesin.BURHANKÖY TEKKESİ’NDEKİ

HIRSIZ ve HARAMİLER

 

Yazıldı.

Subaşına virildi. Fî 21 Safer, sene: 976, Belge No: 1916 (M.D.)

 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Burhânköyi nâm karye ensesinde bir dağ içinde bir kimesne; “Tekyedür.” diyü bir ev ihdâs idüp zikrolunan tekye ol etrâfda olan

Hâssa re’îslerden Husâm zîde kadruhû vusûl buldukda, husûs-ı mezbûrı onat vechile göresin; kadîmî tekye olmayup ol vechile sonradan ihdâs olup hırsuz u harâmî yatağı olduğı vâkı‘ ise refv eyleyesin ve ba‘zı sûhte tâyifesi etrâfda ok u yay ve gayri âlet-i harble gezdükleri istimâ‘ olundı. Ol bâbda dahı gereği gibi mukayyed olup göresin; vâkı‘ ise ol asıl tüfenk ü ok ile ve gayri âlât –ı harbile gezen sûhte tâyifesin elegetürüp yarakların alup ve habsidüp vâkı‘-ı hâllerin sıhhati üzre arzidesin.FESAT ÇIKARAN SUHTELER HAKKINDA

 

Yazıldı.

Sipâhî-oğlanları kethudâsına virildi. Fî 9 Recep sene 967, Belge No: 904 (M.D.)

 

 

Mezbûrları siyâset itdürüp emr-i şerîfüm yirine varduğın yazup bildüresin.SİLİVRİ’DEKİ PİRİ PAŞA DERGÂHI

 

Yazıldı.

Arz getüren Mehmed’e virildi. Belge No: 1599 (M.D.)

 

 

Mezkûr çavuş-ı mûmâ-ileyh ile ımâret-i mezbûre ahvâlin hakk üzre teftîş idüp şart-ı vâkıf mûcebince ta‘yîn olunan et ü etmek ve sâyir mevâddan ne makûle kimesnelere virilür, şart-ı vâkıf ri‘âyet olunur mı, nicedür; sıhhati ve hakîkati üzre yazup bildüresin; hılâf-ı vâkı‘ kazıyye arzolunmakdan hazer idesin.HIZIR BALİ’NİN SİYASET OLUNMASI

 

Yazıldı.

Arz getüren Hasan’a virildi. Fî 17 Safer, sene: 976, Belge No: 1899 (M.D.)

 

Sen ki sancakbeğisin, Dergâh-ı Mu‘allâm’a mektûb gönderüp; “Bundan akdem fesâd ve kuttâ‘-ı tarîk ile meşhûr olan sûhte tâyifesinden Mehmed ve İbrâhîm nâm kimesneler dutılup Sinob Kal‘ası’nda habsolunupARNAVUT ALİ’YE KÜREK HAPSİ

 

 

Yazıldı.

Mezbûr imâma virildi. Fî 11 Cumâde’l-âhır, sene: 976 Belge No: 2555 (M.D.)

 

Hâliyâ mektûb gönderüp; “nefs-i Burusa mahallâtından Bileciklü Mahallesi’nde sâkin Arnavud Alî nâm kimesne şekâvet ile ma‘rûf olup mahallesi halkını dâyimâ rencîde ve mahalle-i mezbûre İmâmı Muslihuddîn nâm kimesne hakkında dahı; “Her kim ardında namâz kılursa kendü kâfir, avreti boşdur.” didüği sâbit olup sicill olunduğın” bildürmişsin. İmdi; mukaddemâ mezbûrun küreğe klmak içün hükm-i şerîfüm virilmişdi. Bir tarîkıla halâs olup veyâhûd küreğe konılmamış ise mezbûrun küreğe gönderilmesin emridüp buyurdum ki:

Vusûl buldukda, emrüm muktezâsınca mezbûr Arnavud Alî’yi yarar âdemlere koşup Südde-i Sa‘âdetüm’e gönderesin ki, küreğe konıla. Ammâ; bile koşup gönderdüğün âdemlere tenbîh eyleyesin ki, yolda gaflet ile gaybet itdürmekden hazer eyleyeler.SİVAS KALESİ’NDEKİ MAHPUSLAR

 

Yazıldı.

Belge No: 2291 (M.D.)

 

Südde-i Sa‘âdetüm’e mektûb gönderüp; “bundan akdem emr-i şerîf vârid olup; “Şarkîpâre kazâsından

Vusûl buldukda, göresin; mezkûrlarun müseccel olmış töhmet-i sâbıkaları var mıdur, ne makûle kimesnelerdür, haklarında müslimânlar ne vechile şehâdet iderler, yaramazlıkları var mıdur, nicedür?şöyle ki; yaramazlıkları olmayup hılâf-ı vâkı‘ nesne isnâd olunmağla habsolunup habs îcâb ider husûsları yoğısa yarar kefîllere virüp habsden ıtlâk eleyesin.BERGAMA’LI KARAYAZICI’NIN

CEZALANDIRILMASI

 

Yazıldı.

Arz getüren Mustafâ’ya virildi. Belge No: 2304 (M.D.)

 

Nâzır-ı emvâl Bergama kâdîsı mektûb gönderüp; “Nefs-i Bergama’dan Karayazıcı dimekle ma‘rûf Ahmed nâm sipâhî nice def‘a kan idüp şekâvet üzre olduğı arzolundukda ta‘zîr olunup ulûfesi kat‘ olup sonra beş bin tîmãr alup girü müslimânları rencîde itdüğinden gayri ümenâ vü ummâle dolaşup er‘âyâdan cerîme alınmak lâzim oldukda kendüsi bir mikdâr akçasın alup emîne virmeyüp rencîde itmeğin mukâta‘aya kimesne rağbet itmeyüp el-ân dahı haklaşmağa kâdir olmayup kefîl alınmak lâzim geldükde kimesne kefîl olmaz olup mukâta‘âta ihtilâl virmişdür.” ; “kendüye tenbîh olundukda mütenebbih olmaduğın” arzitmeğin buyurdum ki:

Vardukda, mezkûrı husamâsıyla berâber idüp ahvâlin toprak kâdîsıyla teftîş idüp göresin; arzolunduğı gibi ise –ki, sâbit ola– habsidüp Südde-i Sa‘âdetüm’e i‘lâm eyleyesin ki, hakkından gelinüp tîmârı dahı alına.PİR AHMET’İN KÜREĞE KOŞULARAK

İSTANBUL’A SÜRGÜNÜ

 

Yazıldı.

Arz getüren Ahmed’e virildi. Fî 6 Recep sene 967, Belge No: 915 (M.D.)

Arz, mahrem kâtibindedür; Kâdîasker Efendi arz itmişdür.

 

Mektûb gönderüp taht-ı kazândan

Vardukda, emrüm üzre mezkûrı tetebbu‘ u tecessüs idüp bulup ele getürüp dahı Südde-i sa‘âdet-me’âb’a gönderesin ki küreğe koşıla ve sûret-i cerîmesin dahı sicilden ihrâc idüp bile gönderesin