Din Dersi Alevileri Yok Sayıyor
  • Alevilik

Din Dersi Alevileri Yok Sayıyor

Ne denirsen densin, hangi yola başvurulursa başvurulsun, bu ders Sünnilik dersidir. Hatta Sünniliğin sadece bir kolu olan Hanefilik dersidir. Diğer dinlerle ilgili göstermelik bilgiler de yer almakla beraber hiçbir Din dersi öğretmeni o konuları işlemiyor. Hatta müfredatta yer alan Atatürkçülük konuları bile görmezlikten geliniyor. Atatürkçülük ile ilgili konular hiç ama hiç işlenmiyor. Laiklik ilkesi yok farzedilerek pek çok Din dersi öğretmeni tarafından kimi zaman ima ile kimi zaman alenen rejim karşıtı bir söylem kullanılabiliyor.

Şerefim üzerine yemin ederim ki Din derslerinde tam anlamıyla dinci bir propaganda yapılıyor. Bu dersler asla ve asla bir kültür dersi olarak işlenmiyor. Kültür dersi olarak işlemeye çalışan az sayıdaki öğretmenin üzerinde şiddetli bir baskı uygulanıyor.

Bu derslerin neden Sünnilik dersi olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyalım;

 

İslamda günde beş vakit namaz vardır, fikri öğrencilere işleniyor. Beş vakit namaz olmadığını söyleyen Alevi inancı yok farzediliyor. Alevilerin cem ayininden tek kelimeyle bile olsa bahsedilmiyor. "Müslüman'san eğer beş vakit namazı kabul edeceksin", dayatması yapılıyor.

 

Buna karşı çıkan bir seyyid veya dede olarak, beş vakit namazın Sünniliğin bir uygulaması olduğunu Alevilikte böyle bir ibadetin olmadığını, bunun yerine Alevilikte Cem ibadetinin, Ceminde bir zaat Hz.Muhammet Miraç 'a çıkış da Kırklar Ceminin Emrini Allah'tan alarak İslam Alemine icrasını kıldığı açıkça İslam Alemine bildirdiğini ve İslam Alemide resulullahının ve Allah'ın bu emrine riyad etmedikleri günümüze dek görülmektedir

 

Ramazanda oruç tutmanın İslam'ın bir emri olduğu düşüncesi bu dersin öğretmenleri tarafından öğrencilere empoze ediliyor. Oysa Aleviler oruçlarını Muharrem ayında tutarlar. Fakat müfredatta Muharrem orucundan hiç bahsedilmemektedir.

 

Bu derste Alevi inancının temel kavramlarından olan semahtan, dededen, musahiplikten, Kerbela mateminden bahsetmek imkansızdır. Ama Sünnilik en detaylı bir biçimde işlenmektedir.

 

Sünni inanca göre, "hayır ve şerrin Allah'tan olduğu" anlayışı / imanı vardır. Oysa Aleviler ve Şiiler sadece hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin ise insanın kendi nefsinin ve Şeytan'ın ürünü olduğuna inanırlar. Fakat din dersi öğretmenleri ve müfredat bunları yok sayıp bütün Alevi ve Şii öğrencilere Şerrin de Allah'tan olduğunu empoze etmeye çalışmaktadırlar.

 

Alevilerin teberra ve tevella inancı yok sayılıp Alevi ve Şii öğrencilere Halife Ebubekir, Halife Ömer, Halife Osman, hatta Muaviye'ye bile hazret dedirtilmektedir. Oysa Alevi inancına göre bu şahıslara asla övücü sıfatlar verilemez. Burada Alevi ve Şii öğrenciler büyük bir zulme maruz kalmakta, inançları ezilmektedir.

 

Aleviler ibadetleri sırasında Arapça dua etmezler, Arapça ayetler okumazlar. İbadetlerini ana dillerinde yaparlar. Alevilerin büyük çoğunluğunun anadili de Türkçe olduğu için Alevilikte ibadet dili Türkçe’dir. Oysa Din derslerinde öğretmenler Alevi öğrencilere de Arapça sureler ezberletmektedirler. "Müslüman'san bunları ezberleyeceksin", tarzında bir dayatma yapılmaktadır.

 

Din derslerinde Müslümanların ibadethanelerinin camiler olduğu fikri dayatılmaktadır. Cemevlerinden bahsedilmemektedir. Camiyi kendi ibadethanesi olarak görmeyen Aleviler böylece dışlanmaktadır.

 

İmam Ali ile ilgili olarak konulan okuma parçalarında İmam Ali'nin beş vakit namaz kıldığı, Ramazanda oruç tuttuğu söylenilerek Alevilere; " Eğer siz İmam Ali'nin yolundaysanız, onun gibi beş vakit namazı, Ramazan orucunu kabul edin," mesajı verilmektedir. Oysa bu bilgilerin hepsi Alevilerin kabul etmediği Sünni hadis kitaplarına ve diğer Sünni kaynaklara dayanmaktadır. İmam Ali kullanılarak Aleviler Sünnileştirilmeye çalışılmaktadır.

 

Tekrar söyleyelim ki, her ne kadar dersin adı " Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi " olsa da bu ders düpedüz SÜNNİLİK DERSİDİR.Bu dersi vermek zorunda kalan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri artık ellerini vicdanlarına koyarak Ebu Süfya 'nın İslam Dini ismi altındaki entrikalardan vazgeçerek insanlar bu feryadı duymalıdır. Bu bir insanlık suçudur. Bir inanç yok farzediliyor. Aleviler bu dersler yoluyla asimile ediliyor ve yok sayılıyor.

 

İnsan olan insan bu zulme onay veremez...