4 Kutsal Kitap

Vahiy kelimesi sözlükte "ani telkin" anlamına gelir. Dini terim olarak "Allah`ın peygamberlerine gönderdiği ilahi sözler, emir, yasak ve önerileri içeren ilahi bilgiler" demektir. Vahiy, aracılı ya da aracısız olarak gelmiştir. Aracısız vahiyde Allah, anlamı peygamberin kalbine doğdurur. Aracılı olan ise ya elçiyle olur ya da elçisiz. Elçiyle olursa vahiy meleği Cebrail, vahyi getirip peygambere bildirir. Elçisiz aracılı vahiydeyse peygamber Allah`ın sözlerini işitir; fakat O`nu göremez. Allah`ın insanlara değişik zamanlarda gönderdiği büyük kutsal kitapların sayısı dörttür. Bunlar ise, sırasıyla Tevrat, Zebur, İncil ve Kurân-ı Kerîm`dir. Şimdi bunları sırasıyla daha ayrıntılı olarak tanıyalım.


Tevrat:

 Tevrat, İbranice bir kelime olup kanun ve öğreti anlamlarına gelmektedir. Bununla beraber o, Allah tarafından Hz. Musa`ya indirilen kutsal kitabın da adıdır. Tevrat`ın bir diğer adı da "Ahd-i Atik" (Eski Antlaşma) dir. Her Müslüman, Tevrat`ın Allah tarafından Hz. Musa`ya gönderildiğine inanmaktadır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, daha önce İsrailoğulları`na (Yahudilere) verilen değildir Bundan dolayı, Müslümanlar Tevrat`ın tahrip edilmemiş asıl nüshasına inanırlar Yüce Allah da asıl Tevrat`a Kurân da şöyle işaret etmiştir; ``Biz, içinde doğru rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat`ı indirdik...`

Zebur

Kelime olarak "yazılı şey ve kitap" anlamına gelen Zebur, Hz. Davut`a indirilmiş olan ilahi kitabın adıdır. Dinimize göre, Müslümanların Zebur`a da inanmaları gerekmektedir. Her Müslüman, Zebur`un Allah tarafından Hz. Davut`a gönderilmiş kutsal kitap olduğunu kabul etmektedir. Gerçekten de KurânıKerîm`de bu konuda, "Gerçekte biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davut`a da Zebur`u verdik." buyrulmaktadır. Bugün Zebur`un Tevrat içinde yer aldığı belirtilmektedir. Tevrat`ın içinde "mezmurlar" adıyla yer alan kısmın, Hz. Davut`a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir. Zebur, ilahi kitapların en küçüğü olup onun yeni dinî hükümler getirmediği kabul edilmektedir.

İncil

İncil kelime olarak "müjde" anlamına gelir. İsa Mesih`e gönderilen kutsal kitaptır. İncil, İsa Mesih hayatta iken yazıya geçirilmediğinden, ona inananlar tarafından sonradan yazılmıştır. Bu yüzden değişik İnciller ortaya çıkmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda bunlardan dördü kutsal kitap olarak kabul edilmiştir.325’te İznik`de toplanan Konsilin kabul ettiği 4 İncil şunlardır: 1. Matta, 2. Markos, 3. Luka, 4. Yuhanna

Bunların dışındaki İncilleriyse İznik Konsili yok etmiştir. Bugün, havarilerden Barnaba tarafından yazıldığı ileri sürülen bir İncil`den de söz edilmektedir. Bu İncil, diğerleriyle birçok bakımdan, uyuşmamaktadır. Bunların başındaysa tevhit ilkesi gelmektedir. Barbana İncil`i diğerlerinin aksine Tevhit ilkesini kabul etmektedir.

Barnaba İncil`inin orijinal bir nüshasının Paris`te bir prensin kütüphanesinde, diğer bir nüshasının da Vatikan`da papalık kütüphanesinde olduğu bildirilmektedir. İncil`de esas itibariyle İsa Mesih`in hayat hikayesiyle ahlâki öğretiler yer almaktadır. İncil, hukuki düzenlemelere yer vermez. Hıristiyanlar aynı zamanda Tevrat`ı da kutsal kitap olarak kabul ettikleri için hukuki düzenlemeler konusunda Tevrat`ı esas alırlar. Hıristiyanlar Tevrat`a Ahd-i Atik (Eski Ahit), İncil`e Ahd-i Cedit (Yeni Ahit) adını vermişlerdir. Zebur da dahil olmak üzere hepsini bir arada toplayan büyük kitaba da kutsal kitap anlamında "Kutsal Kitap" demektedirler.

Kurân: Kurân-ı Kerîm

Allah`ın Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderdiği vahiylerin toplandığı kitabın adıdır. Sözlükte "toplamak, okumak, bir araya getirmek` anlamına gelen Kurân, Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur.

Kurân, Hz. Muhammed`e 23 yıl içerisinde âyet ayet, sure sure indirilmiştir. 114 sure ve 6666 âyet olan Kurân`ın ilk sûresi Fatiha, son süresi ise, Nas süresidir. Kurân`ın her 20 sayfasına cüz denir. 30 cüzden oluşan Kurân, Hz. Muhammed tarafından da âyet âyet yazdırılmış ve korunmuştur. Ayrıca her gelen ayet, çoğu Müslüman tarafından ezberlenmiştir. Bu bakımdan ilk defa dünya tarihinde yazıyla ezber yöntemi ikisi bir arada kullanılmıştır. Böylece KurânıKerîm 2 yoldan korunmuştur. Dolayısıyla onda hiçbir değişiklik yapılmamış ve ona hiçbir insan sözü karıştırılmamıştır. Yüce Allah, Kurân`ı kendisinin koruyacağını bildirmiştir: `Doğrusu kitabı (Kurân-ı) biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz.`


Kuran-ı kerim - Dinleme - Okuma - Sureler-Meal - Tesfiri

 Tevrat, İncil ve Zebur - Okuyun Dinleyin

İş fikrinizi gerçeğe dönüştürün